Showing all 2 results

ใบปลิว ส่วนใหญ่การนำไปใช้จะเป็นเพื่อโปรโมทกิจกรรมทางการตลาด โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย มากกว่าแจกเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร